آلیاژهای فسفردار

آلیاژهای این خانواده حاوی عنصر فسفر بعنوان عامل روان کننده میباشند. همچنین فسفر نقش اکسیدزادیی از فلز پایه را ایفا می کند . بنابراین جوشکاری با این سیم جوش ها نیازی به فلاکس ندارد. افزایش نقره دراین آلیاژها موجب افزایش خاصیت نشست ناپذیری در جوشکاری لوله های مسی عبور دهنده گاز خواهد شد . آلیاژهای بدون نقره برای جوشکاری لوله های مسی عبوردهنده سیال مایع مناسب و اقتصادي هستند. استفاده از این آلیاژهای برای جوشکاری فلزات پایه آهنی اکیدأ توصیه نمی شود. این آلیاژها بصورت مفتول وکلاف و تسمه عرضه می شوند ودر جدول زیر طبق استاندارد En1044 خواص شیمیایی و مکانیکی نمایش داده شده است .

Main parent metals Area of 
 Application
Standards Working 
temperature

˚ C
Melting 
range

˚ C
Composition % by weight Simbon
 Product Code
ISO 17672
(۲۰۱۰)
EN 1044
(۱۹۹۹)
ISO 6377
(۱۹۹۵)
DIN 8513 other P Cu Ag
 Copper to Copper  whitout flux For Copper alloys like Brass, Bronze, red brass, etc. with flux    Not for media containing sulfur. Not for Fe and Ni alloys For joints exposed to operating temperature up to 150 ˚C CuP 284 CP 102 B Cu80AgP L-Ag15P ۷۱۰ ۶۵۰ – ۸۰۰ ۵ ۸۰ ۱۵ PBS15
CuP 281 CP 104 B Cu89PAg L-Ag5P ۷۱۰ ۶۵۰ – ۸۱۰ ۶ ۸۹ ۵ PBS5
CuP 279 CP 105 B Cu92Ag L-Ag2P ۷۱۰ ۶۵۰ – ۸۱۰ ۶٫۲ ۹۱٫۸ ۲ PBS2
CuP 182 CP 201 B Cu92P L-CuP8 ۷۱۰ ۷۱۰ – ۷۴۰ ۸ ۹۲ PBC8
CuP 181 CP 202 B Cu93P L-CuP7 ۷۲۰ ۷۱۰ – ۷۹۰ ۷٫۲ ۹۲٫۸ PBC7
CuP 179 CP 203 B Cu94P L-C
uP6
۷۳۰ ۷۱۰ – ۸۸۰ ۶٫۲ ۹۳٫۸ PBC6
CuP 385 CP 302 B Cu86SnP ۶۹۰ ۶۵۰ – ۷۰۰ ۷٫۰  Sn ۶٫۷۵ ۸۶٫۲۵ PBB

One reply on “آلیاژهای فسفردار

نظرات بسته شده است.